นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายชั้น ๑ ป.ม.