กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญ และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่