กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ "วัดจุฬามุนี" จังหวัดระยอง