ข้อมูลโรงเรียน
  นายอรุณ ชุมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
        จำนวนนักเรียน 385    คน
        ข้าราชการ 37      คน
        พนักงานราชการ 28      คน
        ลูกจ้างประจำ 3        คน
        พี่เลี้ยงเด็กพิการ 38      คน