คำขวัญโรงเรียน        ฝักใฝ่คุณธรรม ก้าวนำวินัย ก้าวไกลพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
       สีประจำโรงเรียน
เขียว เหลือง
       ดอกไม้ประจำโรงเรียน        ดอกประดู่