วิสัยทัศน์            
            
         
            
   
   
       พันธกิจ            1.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่คุณลักษณะ
            อันพึงประสงค์
         2.ส่งเสริมด้านกีฬานันทนาการให้แก่ผู้เรียน
         3.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการประกอบอาชีพ
   
   
       เป้าประสงค์            1.บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้เข้ารับการศึกษา
            และพัฒนาอย่างทั่วถึง
         2.ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
            และมีทักษะการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน