ปรัชญา        ไม่ควรประมาทปัญญา
   
       เอกลักษณ์        โรงเรียนน่ามอง สภาพแวดล้อมน่าอยู่
   
       อัตลักษณ์        พัฒนาการดี มีทักษะอาชีพ