โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป

 

นายอรุณ ชุมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุกัญญา วุฒิรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวพิชญาภา กลิ่นหอม
หัวหน้า กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวพิชญาภา กลิ่นหอม
งานอนามัยโรงเรียน
นางสาวสุดตา ป้อมเด็ด
งานทุนนักเรียนและสวัสดิการบุคลากร
นางสาวโสภิตา อิ่มรักษา
งานร้านค้าโรงเรียน
นายธงชัย นามวิชา
งานสถานศึกษาปลอดภัย
นายพุทธินันท์ จันทะวงศ์
งานอาคารสถานที่
นางสาวยุพิน แก้วกำจรจาย
งานโภชนาการ
นายอนุวัฒน์ อินไธสง
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
             
-โครงการโรงเรียนส่งเสริม -โครงการทุนนักเรียนและเงิน -โครงการโครงการร้านค้า -โครงการสถานศึกษาปลอดภัย -โครงการพัฒนาสถานที่ -โครงการโครงการส่งเสริม -โครงการโครงการประชา
สุขภาพ    สวัสดิการบุคลากร โรงเรียน -กิจกรรมรักษาความปลอด และสิ่งแวดล้อม สุขภาวะโภชนาการที่ดี สัมพันธ์โรงเรียน
-กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน -กิจกรรมธนาคารโรงเรียน -กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ภัยในโรงเรียน -กิจกรรมปรับปรุงระบบ -กิจกรรมอาหารเสริม -กิจกรรมจิตอาสาและ
ประจำปี -กิจกรรมเงินสวัสดิการโรงเรียน -กิจกรรมร้านกาแฟ -โครงการโรงเรียนส่งเสริม สาธารณูปโภค นมเพื่อสุขภาพ สัมพันธ์ชุมชน
-กิจกรรมใส่ใจสุขภาพ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหาย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -กิจกรรมจราจรในโรงเรียน -กิจกรรมโสตทัศนูปกรณ์ -กิจกรรมใส่ใจภาชนะ -กิจกรรมบุญต่อบุญ ดีต่อดี
-กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะการ     -กิจกรรมเฝ้าระวังภัยพิบัติ -กิจกรรมทำความสะอาด -กิจกรรมจัดบอร์ดความ -กิจกรรมบริการด้วยใจ
เจริญเติบโต     ภายในโรงเรียน ลอกท่อ และบ่อบำบัด ความรู้ด้านโภชนาการ ใส่ใจองค์กร
-กิจกรรมร่วมมือร่วมใจ     -กิจกรรมให้ความรู้สารเคมี -กิจกรรม RSR organizer -กิจกรรม อย.น้อย -กิจกรรมข่าวสาร รย.ป.
กำจัดยุงลาย     ในชีวิตประจำวัน -กิจกรรมนักการภารโรง -กิจกรรมน้ำสะอาดใส -กิจกรรมเสียงตามสาย
-กิจกรรมฟันดีไม่มีโรค     -กิจกรรมให้ความรู้การปฐม และแม่บ้าน ใส่ใจคุณ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี     พยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน -กิจกรรม 5 ส -กิจกรรมอาหารเพื่อเด็ก  
ครูและบุคลากร       -กิจกรรม Big cleaning นักเรียน  
-กิจกรรมสุขภาพผม       Alway -กิจกรรมจัดเก็บภาชนะ  
-กิจกรรมลดพุงลดอ้วน       -กิจกรรมโรงเรียนน่ามอง -โครงการโครงการวงจรพอเพียง  
        บ้านพักน่าอยู่ เลี้ยงชีพ  
        -กิจกรรมคัดแยกขยะ -กิจกรรมคัดแยกเศษอาหาร  
        -กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
        จากเศษอาหาร  
        -กิจกรรมสวนไพรพันธุ์นานา  
        -กิจกรรมอาหารปลอดภัย  
        ใส่ใจคุณ  
        -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย