กิจกรรมวัน วิสาขบูชา ณ วัดจุฬามุณี
ปีการศึกษา 2564