คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมการฉีดวัคซีน
โควิด-19 ของโรงพยาบาลระยอง