อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการผลิตสื่อการสอน
ด้วยโปรแกรม Camtasia studio