จำนวนนักเรียน   389 คน
  จำนวนครู   67 คน
  จำนวนบุคลากร   37 คน
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นายอรุณ    ชุมทอง
  เบอร์โทร : -
  E-mail : -
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  นายสาโรจน์    สิทธิมังค์
  เบอร์โทร : -
  E-mail : -
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  นางสาวสุกัญญา    วุฒิรัตน์
  เบอร์โทร : -
  E-mail : -
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  นางสาวอนงค์ภัทร์    วางโต
  เบอร์โทร : -
  E-mail : -
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน